XB1
Fortnite Global 1v1 Fortnite BR

STARTS AUG 8TH AT 1:22 AM

Registration Closed until AUG 8TH AT 1:22 AM 17/32 Join Tournament
Global 1v1 Fortnite BR Tournament hosted by UMG
Zoom
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 1

Round 2

best of 1

Round 3

best of 1

Semi Finals

best of 1

Finals

best of 1
1
NBK 1
Bye --
16
Phaxx666 1
17
Zajinnnn 0
8
Bovem 1
Bye --
9
thrashers 1
Bye --
4
ItsIcyJet 1
Bye --
13
DRIEDCHICKEN66 1
Bye --
5
timmmyyyyyynoooooowhyyyyy 1
Bye --
12
Impulsive 1
Bye --
11
TTP 1
Bye --
6
Henagain 1
Bye --
14
Playz 1
Bye --
3
ESKGETIT 1
Bye --
10
Swimming 1
Bye --
7
SimplyFelix 1
Bye --
15
Yeeeaah 1
Bye --
2
youWOKE 1
Bye --
1
NBK 1
16
Phaxx666 0
8
Bovem 1
9
thrashers 0
4
ItsIcyJet 0
13
DRIEDCHICKEN66 1
5
timmmyyyyyynoooooowhyyyyy 1
12
Impulsive 0
11
TTP 1
6
Henagain 0
14
Playz 0
3
ESKGETIT 1
10
Swimming 1
7
SimplyFelix 0
15
Yeeeaah 0
2
youWOKE 1
1
NBK 0
8
Bovem 1
13
DRIEDCHICKEN66 0
5
timmmyyyyyynoooooowhyyyyy 1
11
TTP 1
3
ESKGETIT 0
10
Swimming 0
2
youWOKE 1
8
Bovem 0
5
timmmyyyyyynoooooowhyyyyy 1
11
TTP 1
2
youWOKE 0
5
timmmyyyyyynoooooowhyyyyy 1
11
TTP 0