Round 1

best of 1

Round 2

best of 1

Round 3

best of 1
1
YYYYYYY 1
Bye --
4
ConorMcGregorsBaby 0
5
Runescape4pm 1
3
yeahhh 0
6
Loudbleeze420 1
2
MyShotIsSquat 1
Bye --
1
YYYYYYY 0
5
Runescape4pm 1
6
Loudbleeze420 1
2
MyShotIsSquat 0
5
Runescape4pm 0
6
Loudbleeze420 1