PS4
Fortnite Global 1v1 Fortnite: BR

STARTS FEB 15TH AT 9:00 PM EST

Registration Closed opens FEB 14TH AT 2:29 PM EST closes FEB 15TH AT 9:00 PM EST 46/64 Join Tournament
Global 1v1 Fortnite: BR Tournament hosted by UMG
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 1

Round 2

best of 1

Round 3

best of 1

Round 4

best of 1

Semi Finals

best of 1

Finals

best of 1
1
luckytony 1
Bye --
32
ONLYUSEmeBLADE 0
33
Crazy 1
16
traptowers 1
Bye --
17
hey 1
Bye --
8
Tilting 1
Bye --
25
OUTYONDER 0
40
TheCaramels 1
9
Primal 1
Bye --
24
PrayforFlordia 0
41
Doublepumpbby 1
4
AlCien 1
Bye --
29
Scrub 0
36
Barton 1
13
Psylogical 1
Bye --
20
Lop 0
45
Gglfglhfgkfjfkj 1
5
Luckeesolosss 1
Bye --
28
catmen 1
37
KFAM 0
12
Animelol 1
Bye --
21
ESSKEETIT 1
44
iPlay2K 0
22
Lonely 1
43
hype 0
11
radddddddyyyieee 1
Bye --
27
Googlebar 0
38
Mattachew 2
6
0900909 1
Bye --
19
JackPot 2
46
Soson 0
14
KrxzyyKills 1
Bye --
30
ISuckBalls 1
35
ImBetter 0
3
TheGodz 1
Bye --
23
Wizop 0
42
1nd 1
10
ImCarried 1
Bye --
26
REapzTBe 0
39
eShmock 1
7
OMS4 1
Bye --
18
Blaze 1
Bye --
15
Kirckle 1
Bye --
31
Yuh 1
34
Dinomiester 0
2
iHateThisGuy 1
Bye --
1
luckytony 0
33
Crazy 1
16
traptowers 1
17
hey 0
8
Tilting 0
40
TheCaramels 1
9
Primal 1
41
Doublepumpbby 0
4
AlCien 5
36
Barton 0
13
Psylogical 0
45
Gglfglhfgkfjfkj 1
5
Luckeesolosss 0
28
catmen 1
12
Animelol 1
21
ESSKEETIT 0
22
Lonely 0
11
radddddddyyyieee 1
38
Mattachew 0
6
0900909 1
19
JackPot 0
14
KrxzyyKills 1
30
ISuckBalls 0
3
TheGodz 1
42
1nd 1
10
ImCarried 0
39
eShmock 0
7
OMS4 1
18
Blaze 1
15
Kirckle 0
31
Yuh 0
2
iHateThisGuy 1
33
Crazy 2
16
traptowers 0
40
TheCaramels 0
9
Primal 1
4
AlCien 0
45
Gglfglhfgkfjfkj 1
28
catmen 0
12
Animelol 1
11
radddddddyyyieee 1
6
0900909 0
14
KrxzyyKills 1
3
TheGodz 0
42
1nd 0
7
OMS4 1
18
Blaze 0
2
iHateThisGuy 1
33
Crazy 3
9
Primal 4
45
Gglfglhfgkfjfkj 1
12
Animelol 0
11
radddddddyyyieee 0
14
KrxzyyKills 1
7
OMS4 1
2
iHateThisGuy 0
9
Primal 1
45
Gglfglhfgkfjfkj 0
14
KrxzyyKills 0
7
OMS4 1
9
Primal 1
7
OMS4 0