Round 1

best of 1

Round 2

best of 1

Round 3

best of 1
1
legends 1
Bye --
4
Peder 1
5
AIMKEY 0
3
YeaBoi 1
Bye --
2
motandx 1
Bye --
1
legends 0
4
Peder 1
3
YeaBoi 1
2
motandx 0
4
Peder 0
3
YeaBoi 1