PC
Fortnite $50 FREE ENTRY 2v2 Fortnite: BR (X1, PS4, PC) (EU)

STARTS FEB 4TH AT 2:00 PM EST

Registration Closed opens JAN 29TH AT 8:47 PM EST closes FEB 4TH AT 2:00 PM EST 17/32 Join Tournament
$50 FREE ENTRY 2v2 Fortnite: BR (X1, PS4, PC) (EU) Tournament hosted by UMG
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 1

Round 2

best of 1

Round 3

best of 1

Semi Finals

best of 1

Finals

best of 1
1
OMG 1
Bye --
16
Slappa 0
17
RogueNationArmy 1
8
EZMONEY 1
Bye --
9
Hjørring 1
Bye --
4
EDT 1
Bye --
13
REFLEX 1
Bye --
5
Motsar 1
Bye --
12
eYanzee 1
Bye --
11
dab 1
Bye --
6
Alpha 1
Bye --
14
TRON 1
Bye --
3
Itzduch 1
Bye --
10
qweqweqweqwe 1
Bye --
7
Qparxfn 1
Bye --
15
AnchoredESports 1
Bye --
2
DOODOO 1
Bye --
1
OMG 1
17
RogueNationArmy 0
8
EZMONEY 1
9
Hjørring 0
4
EDT 0
13
REFLEX 1
5
Motsar 1
12
eYanzee 0
11
dab 1
6
Alpha 0
14
TRON 0
3
Itzduch 1
10
qweqweqweqwe 1
7
Qparxfn 0
15
AnchoredESports 0
2
DOODOO 1
1
OMG 1
8
EZMONEY 0
13
REFLEX 0
5
Motsar 1
11
dab 1
3
Itzduch 0
10
qweqweqweqwe 0
2
DOODOO 1
1
OMG 0
5
Motsar 1
11
dab 0
2
DOODOO 1
5
Motsar 0
2
DOODOO 1