PC
Fortnite $500 PRIME 1v1 Fortnite: BR (X1/PS4/PC) *Best of 2*

STARTS FEB 9TH AT 8:00 PM EST

Registration Closed opens JAN 29TH AT 7:49 PM EST closes FEB 9TH AT 8:00 PM EST 85/128 Join Tournament
$500 PRIME 1v1 Fortnite: BR (X1/PS4/PC) *Best of 2* Tournament hosted by UMG
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 3

Round 2

best of 3

Round 3

best of 3

Round 4

best of 3

Round 5

best of 3

Semi Finals

best of 3

Finals

best of 3
1
KasuaaliFIN 1
Bye --
64
FendixxYSL 1
65
Lol 0
32
qweqweqweqwe 1
Bye --
33
nebula 1
Bye --
16
BotRaceBhronos 1
Bye --
49
xcel 0
80
Kreygasm 1
17
Staytsb 1
Bye --
48
xsterioz 1
81
BAITO6O 0
8
lit 1
Bye --
57
ByzicIsGoated 2
72
TwitchL3ryant 0
25
Rogue 1
Bye --
40
biscuits 1
Bye --
9
ViszKa 1
Bye --
56
underscore 2
73
PuRe 1
24
Rush 1
Bye --
41
quanzy 1
Bye --
4
WestPing 1
Bye --
61
Jalen 1
68
craze 0
29
serac 1
Bye --
36
JuanDeag 1
Bye --
13
superfly 1
Bye --
52
tiltedroarin 0
77
lolitsme 1
20
169NMB 1
Bye --
45
Isuck 1
84
BOBO 0
5
MrPearcee 1
Bye --
60
weightwatches 0
69
WashedUp 1
28
slovakianboy 1
Bye --
37
ECLIPZ69 1
Bye --
12
PaleBoyy 1
Bye --
53
Troller 0
76
Cowneck 1
21
xsteriozmathbad 1
Bye --
44
Zmad 2
85
Antim8s 0
43
MadStyles 1
Bye --
22
noonblade 1
Bye --
54
jeffwee 1
75
PLPHulk 0
11
Yessir 1
Bye --
38
Matin 1
Bye --
27
Wallybaby 1
Bye --
59
ChanceyBoy 1
70
MrAnMrsCarne 0
6
Thomax 1
Bye --
46
DontevenPlaybutFree 1
83
Rats 0
19
LUHM 1
Bye --
51
vbfgnfgn 1
78
XiledReapers 0
14
AIMKEY 1
Bye --
35
legoo 1
Bye --
30
DMT 1
Bye --
62
cruce 0
67
bbbbb 1
3
xzur 1
Bye --
42
freedom 1
Bye --
23
Curse 1
Bye --
55
Dpmmj 1
74
MelloPengWin 0
10
jamieeee 1
Bye --
39
swedgy 1
Bye --
26
ApexLegendsPRO 1
Bye --
58
bots 2
71
ballerup 0
7
PlatanoPowered 1
Bye --
47
Hyyh 1
82
Motsar 0
18
Fresha 1
Bye --
50
ltzLoganHogan 0
79
kaltsukole 2
15
scar 1
Bye --
34
Askjaerr 1
Bye --
31
Mados 1
Bye --
63
EG3BJERG 0
66
FluffyAlfred 1
2
WBGCodex 1
Bye --
1
KasuaaliFIN 0
64
FendixxYSL 1
32
qweqweqweqwe 0
33
nebula 1
16
BotRaceBhronos 0
80
Kreygasm 1
17
Staytsb 0
48
xsterioz 1
8
lit 0
57
ByzicIsGoated 1
25
Rogue 1
40
biscuits 0
9
ViszKa 0
56
underscore 1
24
Rush 0
41
quanzy 1
4
WestPing 0
61
Jalen 1
29
serac 2
36
JuanDeag 0
13
superfly 0
77
lolitsme 1
20
169NMB 0
45
Isuck 2
5
MrPearcee 1
69
WashedUp 0
28
slovakianboy 0
37
ECLIPZ69 1
12
PaleBoyy 0
76
Cowneck 2
21
xsteriozmathbad 2
44
Zmad 0
43
MadStyles 1
22
noonblade 0
54
jeffwee 1
11
Yessir 0
38
Matin 1
27
Wallybaby 0
59
ChanceyBoy 0
6
Thomax 2
46
DontevenPlaybutFree 0
19
LUHM 2
51
vbfgnfgn 0
14
AIMKEY 1
35
legoo 1
30
DMT 0
67
bbbbb 0
3
xzur 1
42
freedom 0
23
Curse 1
55
Dpmmj 1
10
jamieeee 0
39
swedgy 2
26
ApexLegendsPRO 0
58
bots 1
7
PlatanoPowered 0
47
Hyyh 0
18
Fresha 1
79
kaltsukole 2
15
scar 0
34
Askjaerr 2
31
Mados 0
66
FluffyAlfred 0
2
WBGCodex 2
64
FendixxYSL 1
33
nebula 0
80
Kreygasm 0
48
xsterioz 2
57
ByzicIsGoated 1
25
Rogue 0
56
underscore 1
41
quanzy 0
61
Jalen 0
29
serac 2
77
lolitsme 0
45
Isuck 1
5
MrPearcee 0
37
ECLIPZ69 1
76
Cowneck 0
21
xsteriozmathbad 2
43
MadStyles 0
54
jeffwee 1
38
Matin 0
6
Thomax 1
19
LUHM 0
14
AIMKEY 1
35
legoo 0
3
xzur 2
23
Curse 0
55
Dpmmj 2
39
swedgy 1
58
bots 0
18
Fresha 0
79
kaltsukole 2
34
Askjaerr 0
2
WBGCodex 1
64
FendixxYSL 0
48
xsterioz 2
57
ByzicIsGoated 0
56
underscore 2
29
serac 1
45
Isuck 2
37
ECLIPZ69 0
21
xsteriozmathbad 2
54
jeffwee 2
6
Thomax 0
14
AIMKEY 0
3
xzur 1
55
Dpmmj 0
39
swedgy 2
79
kaltsukole 0
2
WBGCodex 2
48
xsterioz 2
56
underscore 0
45
Isuck 0
21
xsteriozmathbad 2
54
jeffwee 2
3
xzur 0
39
swedgy 2
2
WBGCodex 0
48
xsterioz 1
21
xsteriozmathbad 0
54
jeffwee 2
39
swedgy 0
48
xsterioz 0
54
jeffwee 2