CP
COD: MW $1,000 PRIME 5v5 Search & Destroy (X1/PS4)

STARTS NOV 10TH AT 7:15 PM EST

Registration Closed opens NOV 4TH AT 11:15 AM EST closes NOV 10TH AT 7:15 PM EST 33/64 Join Tournament
$1,000 PRIME 5v5 Search & Destroy (X1/PS4) Tournament hosted by UMG
Zoom
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 3

Round 2

best of 3

Round 3

best of 3

Round 4

best of 3

Semi Finals

best of 3

Finals

best of 3
1
Last Min Squad 1
Bye --
32
Sicario Gaming 0
33
North 2
16
TheWashedUpCoaches 1
Bye --
17
finalsbossszn 1
Bye --
8
RokkrPlusJintroid 1
Bye --
25
IGOR IGOR IGOR 1
Bye --
9
pT Prime 1
Bye --
24
bad news bears 1
Bye --
4
we get first rounded 1
Bye --
29
WASD 1
Bye --
13
Death Cam 1
Bye --
20
UMGM primeeddd 1
Bye --
5
DylanFacade 1
Bye --
28
SquaSquaSquad 1
Bye --
12
fjkfn 1
Bye --
21
xddd 1
Bye --
22
YIPPYYYY 1
Bye --
11
J4L 1
Bye --
27
ChiefsSuck 1
Bye --
6
LOVE GOD 1
Bye --
19
bbg 1
Bye --
14
PILLOWBOY 1
Bye --
30
NASA Food 1
Bye --
3
ThePerfectBalance 1
Bye --
23
AthaimGG 1
Bye --
10
eGo 1
Bye --
26
RTHB5RJHN5TJ6TJ 1
Bye --
7
OctobeReapers 1
Bye --
18
IW Empire 1
Bye --
15
Last Minute 1
Bye --
31
goorillaz 1
Bye --
2
Inspired 1
Bye --
1
Last Min Squad 0
33
North 1
16
TheWashedUpCoaches 0
17
finalsbossszn 1
8
RokkrPlusJintroid 2
25
IGOR IGOR IGOR 0
9
pT Prime 1
24
bad news bears 0
4
we get first rounded 1
29
WASD 0
13
Death Cam 0
20
UMGM primeeddd 1
5
DylanFacade 0
28
SquaSquaSquad 1
12
fjkfn 2
21
xddd 0
22
YIPPYYYY 0
11
J4L 2
27
ChiefsSuck 0
6
LOVE GOD 2
19
bbg 0
14
PILLOWBOY 2
30
NASA Food 0
3
ThePerfectBalance 1
23
AthaimGG 1
10
eGo 0
26
RTHB5RJHN5TJ6TJ 0
7
OctobeReapers 1
18
IW Empire 2
15
Last Minute 0
31
goorillaz 2
2
Inspired 0
33
North 1
17
finalsbossszn 0
8
RokkrPlusJintroid 0
9
pT Prime 1
4
we get first rounded 0
20
UMGM primeeddd 2
28
SquaSquaSquad 1
12
fjkfn 0
11
J4L 2
6
LOVE GOD 0
14
PILLOWBOY 1
3
ThePerfectBalance 0
23
AthaimGG 1
7
OctobeReapers 0
18
IW Empire 0
31
goorillaz 2
33
North 0
9
pT Prime 2
20
UMGM primeeddd 0
28
SquaSquaSquad 2
11
J4L 0
14
PILLOWBOY 1
23
AthaimGG 2
31
goorillaz 0
9
pT Prime 0
28
SquaSquaSquad 2
14
PILLOWBOY 0
23
AthaimGG 2
28
SquaSquaSquad 0
23
AthaimGG 1