PC
Fortnite Global 2v2 Fortnite: BR (PC/PS4)

STARTS JUL 19TH AT 2:30 PM EDT

Registration Closed opens JUL 18TH AT 1:31 PM EDT closes JUL 19TH AT 2:30 PM EDT 10/16 Join Tournament
Global 2v2 Fortnite: BR (PC/PS4) Tournament hosted by UMG
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 1

Round 2

best of 1

Semi Finals

best of 1

Finals

best of 1
1
Saber 1
Bye --
8
PND 1
9
YepYepYep 0
4
Newleaguegamer 1
Bye --
5
DBH 1
Bye --
6
Hairyballs 1
Bye --
3
LYNGBY2800SCHAR 1
Bye --
7
VG2PG 1
10
LEGENDEZ 0
2
ubb 1
Bye --
1
Saber 0
8
PND 1
4
Newleaguegamer 0
5
DBH 1
6
Hairyballs 0
3
LYNGBY2800SCHAR 1
7
VG2PG 0
2
ubb 1
8
PND 0
5
DBH 1
3
LYNGBY2800SCHAR 0
2
ubb 1